Opwarming van de aarde, extreem weer, een stijgende zeespiegel; de verandering van ons klimaat is merkbaar en zichtbaar. BMC Moerdijk verkleint de impact de van mens hierop door de productie van groene energie en hergebruik van nutriënten in de circulaire landbouw. Ook onderzoeken we voortdurend mogelijkheden om onze reststromen zoals warmte, CO2 en stikstof optimaal te benutten. Zo zetten we stappen in de goede richting voor het realiseren van de EU-klimaatdoelen, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs.

Duurzaam

Bij BMC Moerdijk wordt het hele jaar door, 24 uur per dag pluimveemest als brandstof ingezet om er duurzame groene stroom mee op te wekken. De leverende pluimveebedrijven zijn daarmee 100% zelfvoorzienend in hun eigen energieverbruik en daarnaast blijft er nog voldoende groene elektriciteit over voor 45.000 huishoudens. Door de samenwerking tussen pluimveehouders en BMC Moerdijk wordt een bijdrage geleverd aan het terugdringen van de inzet van fossiele brandstoffen en daarmee de uitstoot van CO₂. Maar ons proces zorgt ook voor een lagere uitstoot van bijvoorbeeld ammoniak dan bij het uitrijden van onbewerkte pluimveemest op het land. Onderzoek door onder andere CE Delft laat zien dat deze manier van verwerking minder milieubelastend is en minder impact op klimaatverandering heeft. BMC Moerdijk draagt daarom bij aan het verduurzamen van de energiesector, land- en tuinbouw en de pluimveesector.

Vermijden inzet van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO₂

De verbranding van organische pluimveemest levert duurzame groene energie op die gebruikt kan worden ter vervanging van opgewekte energie uit fossiele brandstoffen en aanvullend aan zonne- en windenergie. Er hoeven dus minder fossiele brandstoffen gebruikt te worden. Dat is een groot voordeel want fossiele brandstoffen voegen CO2 toe aan de koolstofkringloop. Op jaarbasis vermijdt BMC Moerdijk de uitstoot tot wel 286.000 ton CO2.

Broeikasgassen en CO₂-equivalenten

Broeikasgassen dragen bij aan de opwarming van de aarde. Een bekend broeikasgas is koolstofdioxide (CO2). Daarnaast dragen ook andere gassen bij aan het broeikaseffect zoals methaan (CH4) en lachgas (NOx). Om de invloed van de verschillende broeikasgassen te kunnen benoemen, worden de uitstootcijfers omgerekend naar CO2-equivalent. Één kilo lachgas staat bijvoorbeeld gelijk aan 298 kilo CO2-equivalent. Dit heeft dus veel meer impact op het broeikaseffect dan hetzelfde gewicht aan CO2. Het opwekken van elektriciteit uit één ton pluimveemest stoot bijna 600 kg CO2-equivalent minder broeikasgas uit, dan dezelfde hoeveelheid elektriciteit opgewekt door steenkoolverbranding. Als je de vergelijking maakt met elektriciteit opgewekt uit aardgas, wordt door pluimveemest zeker 240 kg CO2-equivalent minder uitgestoten*.

*Bron: LCA thermische conversie pluimveemest BMC Moerdijk door CE Delft.

De pluimveehouderij kiest met zijn mestafzet bij BMC Moerdijk voor de meest circulaire en duurzame oplossing.

Luc Westdorp

Operationeel directeur

Ammoniakuitstoot voorkomen

In pluimveemest zit stikstof in de vorm van ammoniak (NH3) en ureum. Stikstof is een belangrijk nutriënt voor de groei van gewassen, maar de ongecontroleerde emissie van bepaalde stikstofverbindingen heeft een negatief effect op de lucht- en waterkwaliteit. Tijdens ons productieproces vervliegt de aanwezige stikstof. Deze wordt vrijwel volledig omgezet naar het onschadelijke N2-gas wat vervolgens uitgestoten wordt in de atmosfeer. Om een beeld te krijgen: bijna tachtig procent van de lucht die we inademen is N2. Zonder BMC Moerdijk en wanneer pluimveemest onbewerkt op het land uitgereden wordt, zijn de emissies van ammoniak (NH3), stikstofdioxiden (NOx) en lachgas (N2O) aanzienlijk groter.

Circulair

De as die overblijft na verbranding van de mest, is rijk aan fosfor en kalium maar arm aan stikstof. Deze as is uitstekend te hergebruiken als anorganische meststof in de landbouw, waarmee ons circulaire proces rond is. De as is droog, geurloos en vrij van ziekteverwekkers. Dit zijn zeer gunstige eigenschappen in vergelijking met het direct uitrijden van onbewerkte mest op het land. Bovendien verkleinen we het volume en de massa. Dit vereenvoudigt en beperkt het transport.

Uniek proces

De verwerking van pluimveemest in de wervelbedoven bij BMC Moerdijk is een uniek proces. Het begint bij een restproduct (mest) en levert duurzame energie op, zónder afval en afvalwater.

Meer lezen

Projecten

We onderzoeken voortdurend manieren om onze processen te verbeteren en onze milieuwinst te vergroten. Hierin spelen de reststromen zoals warmte, CO₂ en stikstof een grote rol. Momenteel onderzoeken we met Van Iperen/Greenswitch de productie van een duurzame nitraatmeststof uit pluimveemest.

Meer lezen

Better Biomass-certificaat

BMC Moerdijk is sinds 2018 gecertificeerd met het Better Biomass-keurmerk. Dit certificaat toont aan dat de biomassa die wij verwerken, voldoet aan internationale duurzaamheidscriteria en eisen aan ketenbeheer. In 2020 bespaarde BMC Moerdijk 89 procent CO₂-equivalent ten opzichte van de Nederlandse energiemix. Dit komt neer op 110.000 ton CO₂-equivalent per jaar (gebaseerd op berekening met BioGraceII, cijfers over 2020).

Meer lezen

Pluimveemest verbranden in vergelijking tot het uitrijden van mest over het land

In de installatie van BMC Moerdijk wordt pluimveemest verwerkt tot duurzame elektriciteit. De as die na verbranding van de mest overblijft, is rijk aan fosfor en kalium en is uitermate geschikt als meststof. Het gebruik van deze pluimveemest-as heeft een veel lagere impact op het milieu dan het direct uitrijden van pluimveemest op landbouwgrond. Waarom?

  • Uit pluimveemest is groene energie gewonnen. Door de as te hergebruiken als meststof in de landbouw is minder inzet van kunstmest noodzakelijk. Zo wordt bespaard op grondstoffen en het levert de nodige CO₂-reductie op.
  • De in pluimveemest aanwezige schadelijke stoffen zijn door het verbrandingsproces vrijwel volledig verdwenen en komen niet meer in het water en de lucht terecht. Verzuring en overbemesting worden hiermee voorkomen.
  • Ziekteverwekkers worden vernietigd en daarmee uit de voedselkringloop gehouden. Verder is de as droog, geurloos en heeft een lagere massa en volume dan oorspronkelijke mest. Het vervoeren is makkelijker en minder milieubelastend.