Na 10 jaar projectontwikkeling werd onze installatie in september 2008 officieel in gebruik genomen. BMC Moerdijk is het initiatief gestart vanuit de pluimveehouderij. Pluimveehouders zijn nu verzekerd van de afzet van pluimveemest en weten dat de mest veilig en duurzaam verwerkt wordt. Dagelijks staan onze gemotiveerde professionals garant voor de hoge beschikbaarheid van onze installatie.

Hoe het begon

Nadat eerdere ideeën en oplossingen niet tot een structurele oplossing voor (pluimvee)mest in Nederland leidden, besloot het bestuur van Mestac in 1997 door Kema onderzoek te laten uitvoeren naar de haalbaarheid van pluimveemestverbranding in Nederland. Kema kwam tot de conclusie dat, wanneer voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, een centrale bouwen in Nederland haalbaar is. Bestuursleden Wim Meulenmeester en Jan Wijnen waren ervan overtuigd dat mestafzetzekerheid in Nederland alleen maar structureel gerealiseerd kon worden door mestverwerking. Zij namen het voortouw om hun oplossing voor te leggen aan pluimveehouders in Zuid-Nederland.

Een belangrijke voorwaarde die gesteld werd, was een concrete toezegging met betrekking tot de hoeveelheid te leveren pluimveemest per jaar en geld voor de projectontwikkeling. Begin 1998 bleek er een groot draagvlak te zijn voor deze oplossing bij pluimveehouders in Zuid-Nederland. Daarom werd op 17 april 1998 de stichting DEP (Duurzame Energieproductie Pluimveehouderij) opgericht met Jan Wijnen als voorzitter en Cor Munsters als projectmanager DEP en directeur van Mestac. Het doel was om begin 21ste eeuw een operationele installatie te hebben. Uiteindelijk werd in april 2006 het investeringsbesluit genomen om BMC Moerdijk op te richten. Hiermee werd BMC Moerdijk werkelijkheid, dankzij aandeelhouders Coöperatie DEP, DELTA Energy BV, NCB Participaties en AE&E.

Gedurende 12 jaar is veel werk in het project gestoken, maar tot op de dag van vandaag wordt bewezen dat de mensen die hieraan hebben meegewerkt de juiste keuze hebben gemaakt voor een duurzame toekomst van de pluimveehouderij.

Afzetzekerheid voor pluimveehouders

Pluimveehouders zochten naar een duurzame oplossing voor hun mest. Om dit te bereiken, moest het proces onafhankelijk zijn van weersinvloeden en marktomstandigheden. Zo moet er tijdens hevige regenval – waarin er geen mest uitgereden mag worden – of bijvoorbeeld tijdens een uitbraak van een vogelgriep ook de mogelijkheid zijn om pluimveemest verantwoord af te voeren. Om deze reden produceren we dag en nacht duurzame energie en heeft de pluimveehouder het hele jaar door zekerheid dat de mest wordt opgehaald.

Productie van groene stroom en reductie van de CO₂-uitstoot

In dezelfde periode als waarin BMC Moerdijk de plannen voor een groene energiecentrale uitdacht, maakten (inter)nationale overheden afspraken om de CO2-uitstoot wereldwijd fors te reduceren. Hierdoor werden elektriciteitsproducenten gestimuleerd  te investeren in duurzame elektriciteitsproductie. Zo ook ZEH Energy BV (voorheen PZEM Energy BV en Delta Energy BV). Sinds de start is deze Zeeuwse elektriciteitsproducent aandeelhouder van BMC Moerdijk en bezit deze organisatie vijftig procent van de aandelen.

Eén oplossing voor twee doelstellingen

Een groot aantal pluimveehouders nam zelf – lang voordat er sprake was van verplichte mestverwerking vanuit de overheid – het initiatief om een betrouwbare en milieuvriendelijke verwerkingsmethode voor hun pluimveemest te realiseren. Dankzij BMC Moerdijk worden dus sinds 2008 met één oplossing twee doelstellingen gerealiseerd: afzetzekerheid voor pluimveehouders én milieuwinst door de reductie van de emissies van onder meer CO2 en ammoniak.