BMC Moerdijk is operationeel sinds 2008. We verwerken mest, produceren hiermee groene stroom en hergebruiken de waardevolle nutriënten. Maar hóe werkt onze unieke installatie eigenlijk? We nemen je graag mee in het proces!

In onze unieke installatie leveren zo’n 40 enthousiaste collega’s hun bijdrage aan de energietransitie en verduurzaming van de landbouw in Europa.

De controlekamer - het zenuwcentrum van de installatie

In onze controlekamer wordt 24 uur per dag, 7 dagen per week het hele proces nauwkeurig in de gaten gehouden. Dit gebeurt met behulp van vele computerschermen en camerabeelden. De operator kan hierop precies zien wat zich op het terrein en in de fabriek afspeelt. Storingen worden direct opgemerkt zodat ze snel verholpen kunnen worden. Speciale computers houden de temperatuur van de vuurhaard, de mesttoevoer en de emissies bij. Ook het uitgeven van werkvergunningen gebeurt in de controlekamer.

Vrachtwagens vol pluimveemest

Bij BMC Moerdijk verwerken we een derde van alle pluimveemest in Nederland. Elke doordeweekse dag brengen 60 tot 70 vrachtwagens de pluimveemest naar BMC Moerdijk. Bij aankomst wordt de vrachtwagen eerst gewogen. Vervolgens wordt de vracht geïnspecteerd en neemt onze losoperator een monster. Van dit monster wordt direct de energiewaarde bepaald. Na goedkeuring mag de chauffeur doorrijden naar de loshal om de pluimveemest te lossen. Voor de vrachtwagen ons terrein verlaat, gaat hij nogmaals over de weegbrug én door onze desinfecteerstraat. Zo voorkomen we maximaal de kans op verspreiding van dierziektes. Hierna kan de chauffeur weer op weg om een nieuwe vracht pluimveemest voor BMC Moerdijk te halen!

Mestopslagen

Op ons terrein staan twee grote mestopslagen. In deze opslagen worden alle vrachten pluimveemest goed gemengd, zodat een homogene brandstof ontstaat. Dit is belangrijk, want zo kan het verbrandingsproces stabiel verlopen. Het mengen van de mest gebeurt met grijpers. Deze zijn zo groot dat er makkelijk een personenauto in past! Vanuit de mestopslagen wordt de gewenste hoeveelheid pluimveemest gedoseerd op een transportband, waarmee de mest naar de ketel gebracht wordt. Per uur is dit ongeveer 55 ton. Voordat de mest de ketel bereikt worden te grote stukken en metalen verwijderd.

Wervelbedoven

Het verbrandingsproces begint als de mest in onze wervelbedoven komt. Hier wordt hete lucht door een laag zand met een temperatuur van 750°C geblazen. Het zand gedraagt zich als vloeibare massa. De rookgassen die ontstaan worden vervolgens naverbrand door extra lucht toe te voegen. De temperatuur stijgt hierdoor tot meer dan 1000°C.

Stoomturbine en generator

De warmte die in ketel ontstaat wordt gebruikt om het water in de stoomketel te verwarmen. Het water verdampt en verandert in stoom. De stoom verlaat uiteindelijk de ketel bij een druk van 65 bar en heeft een temperatuur van 482°C. Deze stoom wordt gebruikt om een stoomturbine aan te drijven. Om alle energie uit de stoomketel te benutten zijn er op de as van de turbine meerdere rijen schoepen achter elkaar geplaatst. Naarmate de stoom door de schoepenrijen heen gaat, dalen de stoomdruk en temperatuur. Het volume van de stoom neemt hierbij toe, daarom zijn de schoepen steeds groter naar achteren toe. De turbine draait continu met 3.000 omwentelingen per minuut en is gekoppeld aan een generator. Deze wekt een spanning op van 10.500 volt. Je kunt het zien als een grote fietsdynamo. Per uur wordt zo 36,5 MWh opgewekt, op jaarbasis 290.000.000 kWh groene stroom. Hiervan gebruiken we ongeveer 15% zelf.

Wanneer de stoom de turbine verlaat is de stoomdruk nog maar 50 mbar en de temperatuur 36°C. In een condensor wordt de stoom verder gekoeld zodat de stoom terug wordt omgezet in water, ook wel condensaat genoemd. Dit water komt weer terug in de ketel en zo is de cirkel rond.

Per uur wordt in onze installatie 132 ton stoom geproduceerd, waarmee elektriciteit wordt opgewekt. De gebruikte stoom wordt terug omgezet in water, waarna het door opwarming weer stoom wordt. Een circulair proces dus!

Gaswassing

De rookgassen hebben in de stoomketel het grootste deel van hun warmte afgegeven en zijn nog ongeveer 185°C. Nu gaan ze door een rookgasreiniging. Dat is belangrijk, want onze rookgassen moeten voldoen aan de strengste normen en schoon de schoorsteen verlaten. Om dit te bewaken worden de emissies in de schoorsteen continu gemeten. Een hele grote ventilator, lD-fan genoemd, zorgt ervoor dat de volledige installatie op onderdruk staat zodat rookgassen niet kunnen ontsnappen. In de rookgasreiniging bevinden zich 2 warmtewisselaars. De eerste draagt de warmte van de rookgassen die de deNOx hebben verlaten, over aan de gassen die de deNOx inkomen. Hierdoor besparen we flink wat gas. De tweede warmtewisselaar bevindt zich vlak voor de schoorsteen, hier halen we nog warmte uit de rookgassen om in ons proces te hergebruiken.

De rookgassen worden gereinigd in 3 stappen:

  • De rookgassen gaan eerst door het elektrostatische filter. Hierin wordt door middel van elektrische lading meer dan 95% van het aanwezig stof uit de rookgassen gehaald.
  • De volgende stap is de Turbosorp®/doekenfiltercombinatie. In de Turbosorp® wordt kalk toegevoegd om zure componenten zoals chloor en zwavel om te zetten naar zouten. Het doekenfilter is een tweede filter voor stof en assen. Het is een soort grote stofzuiger met 2.500 doeken. Als de rookgassen door de doeken gaan, blijft de as achter op de doeken.
  • Als laatst gaan de rookgassen door de deNOx-installatie (SNCR). Hierin worden ze lichtjes opgewarmd  en beneveld met ammonia. In een katalysator reageren de stikstofoxiden met de ammonia en worden ze omgezet naar ongevaarlijk stikstof (N₂) en water.

Meer weten?

We geven je graag antwoord op al je technische vragen!

Vraag het aan Luc Westdorp